Quality Assurance คือ อะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ แล้วถ้าหากคุณต้องการผลิตเครื่องสำอางเพื่อจำหน่าย จำเป็นหรือไม่ ที่โรงงานผลิตของคุณ หรือ โรงงาน OEM จะต้องมีกระบวนการนี้ SGECHEM จะมาชวนคุณหาคำตอบ

Quality Assurance คือ?

Quality Assurance

ความหมายของ Quality Assurance หรือที่มีตัวย่อว่า QA คือ การรับประกันคุณภาพจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ ที่มีต่อสินค้าและบริการที่ตนเองจัดจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ เมื่อซื้อสินค้าหรือบริการนั้น ๆ โดยโรงงานหรือบริษัทใด ๆ จะมี QA ได้ ก็ต่อเมื่อขั้นตอนกระบวนการผลิตนั้น ๆ  มีการวางแผนขั้นตอนการผลิตที่มีลำดับขั้นตอนเป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อนำไปสู่กระบวนการผลิตแล้ว สินค้าและบริการที่ถูกผลิต จะต้องออกมาถูกต้องตรงตามสเปคทั้งหมด รวมถึงมีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ถึงจะเรียกโรงงานหรือบริษัทนั้น ๆ ว่ามีมาตรฐานคุณภาพ QA  โดยปกติแล้ว QA มักจะทำงานควบคู่กันไปกับ Quality Control (QC) หรือ การควบคุมคุณภาพ

QA กับ QC แตกต่างกันอย่างไร

QA

เมื่อพูดถึง Quality Assurance (QA) แล้ว ก็ต้องมาพูดถึง Quality Control (QC) การควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ เพราะถือเป็นขั้นตอนหนึ่งของ QA ก็ว่าได้ เพื่อให้สินค้าและบริการนั้น ๆ ออกมามีคุณภาพมากที่สุด โดย QA ต่างกับ QC ตรงที่จะมุ่งเน้นไปที่การวางขั้นตอนกระบวนการผลิต ให้สามารถผลิตออกมาแล้ว สินค้ามีคุณภาพสม่ำเสมอ ในขณะที่ QC นั้นมักจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการผลิตเป็นสำคัญ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิต จนถึงเมื่อสินค้าถูกผลิตออกมาแบบสำเร็จรูปแล้ว ก็จะต้องมีการสุ่มเพื่อทดสอบ ตรวจสอบสินค้าอีกรอบหนึ่งว่า มีคุณภาพ และมีรายละเอียดตรงตามที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นขนาด รูปร่าง หรือ ผลลัพธ์หลังใช้งานต่าง ๆ

ถ้ากล่าวโดยสรุปว่า QA กับ QC ต่างกันอย่างไร ก็อาจกล่าวได้ว่า QA นั้น ควบคุมคุณภาพการผลิต ในภาพใหญ่ คือ การวางแผนกระบวนการหรือขั้นตอนในการผลิต เพื่อให้สินค้าทุกชิ้น ถูกผลิตออกมาได้อย่างมีมาตรฐานสม่ำเสมอ และป้องกันไม่ให้มีสินค้าชำรุดหรือไม่ได้มาตรฐานออกมา ส่วน QC นั้น จะดูแลในภาพย่อย คือ เรื่องของขั้นตอนการผลิตสินค้าโดยตรง เพื่อให้สินค้าออกมาแล้วตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด รวมถึงทดสอบและตรวจสอบสินค้า เพื่อป้องกันสินค้าที่ชำรุดเสียหาย ไม่ให้เล็ดลอดถูกจำหน่ายออกสู่ท้องตลาดได้

ประโยชน์ของ Quality Assurance ต่อผู้ประกอบการ

QA

1. ได้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน

จากกระบวนการ Quality Assurance ที่ผ่านการวางแผนขั้นตอนการผลิตมาเป็นอย่างดี ตลอดจนมีการทดสอบ ตรวจสอบคุณภาพของฝ่าย Quality Control อีกทีหนึ่ง จะทำให้ผู้ประกอบการจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานทุกชิ้น ลดโอกาสเสี่ยงที่จะเจอสินค้าชำรุดหรือไม่มีมาตรฐาน

2. เป็นประโยชน์ต่อการยื่นขอมาตรฐานการผลิต

เมื่อจะนำสินค้าไปจดขึ้นทะเบียน หรือ เพื่อขอรับเครื่องหมายการันตีมาตรฐานการผลิตจะทำได้ง่ายขึ้น เพราะ QA จะทำให้องค์กรต่าง ๆ มั่นใจได้ว่า สินค้าของเราผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน รวมถึงผ่านการทดสอบ ตรวจสอบสินค้ามาแล้ว จึงสามารถยื่นขอจดได้เลย ไม่จำเป็นต้องมาทดสอบหรือตรวจสอบด้วยตนเองอีก

3. ได้รับการประกันความเสี่ยงจากทางโรงงาน

หากนำสินค้าที่ได้รับจากโรงงาน ไปวางจำหน่ายแล้วเกิดปัญหาขึ้นมา ก็จะสามารถเคลมกับทางโรงงานผู้ผลิดได้ง่าย เพราะหากโรงงานนั้น มี QA ก็เท่ากับมีการรับประกันคุณภาพของสินค้า ช่วยลดความเสี่ยง ลดค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

QA สำคัญต่อการผลิตเครื่องสำอางอย่างไร

Quality Assurance

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการใด ๆ ก็ตาม ล้วนแต่ต้องผลิตภายใต้กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานทั้งสิ้น โดยเฉพาะสินค้าที่สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค เช่น อาหารเสริม เครื่องสำอาง นั่นจึงทำให้ในทางกฏหมาย ได้มีการออกกฎควบคุมให้โรงงานผลิตเครื่องสำอางต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงงาน OEM ต้องมีมาตรฐานการผลิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ISO GMP HACCP เพื่อให้มั่นใจว่า สินค้าที่ออกมานั้น ผู้บริโภคจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัยและไม่ได้รับอันตราย

นั่นจึงทำให้หากคุณคิดจะผลิตเครื่องสำอาง ผ่านการว่าจ้างโรงงาน OEM ให้ผลิตออกมาในรูปแบบสำเร็จรูป การมีเครื่องหมายต่าง ๆ ข้างต้น ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมาก เพราะจะทำให้คุณได้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ถูกต้องตามกฏหมาย สามารถนำไปดำเนินการจดทะเบียนกับ อย. เพื่อขออนุญาตวางจำหน่ายได้เลย เนื่องจากรับประกันในเบื้องต้นแล้วว่า ปลอดภัยต่อผู้บริโภคในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ด้วยเป็นมาตรฐานเบื้องต้น ที่จะทำให้สามารถดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียนกับ อย. ได้ ทำให้โรงงาน OEM จำนวนไม่น้อย มักเคลมว่า มีมาตรฐานดังกล่าวครบถ้วน โดยไม่รู้เลยว่า เป็นหรือไม่เป็นความจริงหรือไม่ อีกทั้งหากเราซึ่งเป็นผู้ว่าจ้าง มองในมุมมองของผู้บริโภค จะรู้ได้อย่างไรว่า สินค้านั้น ๆ ที่ถูกผลิตออกมา จะถูกผลิตออกมาได้มีคุณภาพสม่ำเสมอ และถ้าหากวางจำหน่ายไปแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาผู้ว่าจ้างอย่างเรา ซึ่งซื้อหรือจ้างให้เขาผลิตต่อมาอีกทีหนึ่ง จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเองเลยหรือไม่ ทั้ง ๆ ที่เราก็เหมือนกับซื้อเขา แล้วรับเขามาขายต่ออีกทีหนึ่ง

การเลือกโรงงาน OEM ในยุคนี้ หากมองหาโรงงานที่มีเครื่องหมาย ISO GMP HACCP อย่างเดียวอาจไม่พอ แต่ควรจะมองหาโรงงานที่มี Quality Assurance ด้วย เพราะอย่างน้อย เราก็จะมั่นใจได้ว่า เครื่องสำอางที่ผ่านการผลิตจากโรงงานดังกล่าว จะถูกผลิตภายใต้การวางแผนขั้นตอนการผลิตเป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อนำไปสู่การผลิตแล้ว เครื่องสำอางที่ออกมา จะมีคุณภาพ ผ่านการทดสอบและควบคุมคุณภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ช่วยให้เรามั่นใจเวลานำมาสร้างแบรนด์เครื่องสำอางเพื่อขายต่อมากขึ้น

รวมถึงหากเกิดปัญหาก็จะสามารถพูดคุยกับทางโรงงานได้ เนื่องจากเมื่อโรงงานมี QA ก็เท่ากับโรงงานมีการรับประกันคุณภาพให้กับเครื่องสำอางที่เราสั่งผลิตไปแล้ว อีกทั้งยังสามารถนำไปโปรโมต สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าของเรา เมื่อจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้อีกด้วย ว่าสินค้ามีการผ่าน QA หรือ QC ใช้แล้วปลอดภัยแน่นอน

หากคุณเป็นนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการ ที่กำลังมองหาโรงงาน OEM ผลิตเครื่องสำอาง เพื่อเริ่มต้นสร้างแบรนด์อยู่ละก็ อย่าลืมพิจารณาว่า โรงงานนั้น ๆ มีQuality Assurance นอกเหนือจากมีเครื่องหมาย ISO GMP HACCP หรือไม่ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของคุณ ออกมามีคุณภาพมาตรฐานสม่ำเสมอทุกชิ้น และได้รับการรับประกันคุณภาพจากโรงงาน อันจะช่วยทำให้สามารถนำมาตีแบรนด์ วางจำหน่ายได้อย่างหายห่วง รวมถึงหากเกิดปัญหาในภายหลัง ก็จะสามารถเคลม พูดคุยกับโรงงานได้ ช่วยลดต้นทุนความเสียหายในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง

สนใจผลิตเครื่องสำอาง กับโรงงานที่มีขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ดีที่สุดในตอนนี้ ติดต่อ SGECHEM เพราะเราคือ Profeesional One Stop Service รับผลิตเครื่องสำอางครบวงจร ภายใต้มาตรฐาน  ASEAN GMP, HACCP, HALAL และกระบวนการ Quality Assurance ที่จะทำให้เครื่องสำอางทุกชิ้น ออกมามีคุณภาพและมาตรฐาน เทียบเท่า Counter Brand ชั้นนำพร้อมบริการออกแบบ สร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ และมีบริการจดทะเบียน อย. ให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของคุณถูกต้องตามกฏหมาย สามารถวางขายแข่งขันทางการตลาดได้อย่างมั่นใจ หากสนใจสามารถคลิกลิ้งก์เว็บไชต์ที่ https://sgechem.com/ หรือติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ Line ของเราได้เลย