CAS Number ของสารเคมีคืออะไรกันนะ?

สารเคมีทุกชนิดจะถูกกำหนดหมายเลข CAS Number เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมาก สำหรับผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้องกับสารเคมีควรจะทราบข้อมูลเบื้องต้นของสารเคมี เช่น ชื่อสารเคมี, ผู้ผลิต, Catalogue Number, ประเภทของสารอันตราย [...]